Terms of service

Algemene Verkoopvoorwaarden

December 2019

 
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Worldpack Trading B.V.

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Worldpack Trading B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, wordt in het hiernavolgende “Worldpack Trading” dan wel “opdrachtnemer” genoemd of wordt met “wij” of “ons/onze” aangeduid. De partij die een overeenkomst aangaat met Worldpack Trading binnen het kader van de bedrijfsvoering wordt aangeduid met “wederpartij” of “opdrachtgever”.


Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten van Worldpack Trading alsmede al haar groepsmaatschappijen.
 2. Algemene (inkoop)voorwaarden van een (potentiële) wederpartij van Worldpack Trading worden uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen. Onder wederpartij wordt verstaan iedere (rechts)persoon die met Worldpack Trading een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.  
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Worldpack Trading en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 
 4. In het geval de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vertaald, is en blijft uitsluitend te tekst van de Nederlandse versie maatgevend en dient deze versie te prevaleren bij eventuele verschillen in betekenis c.q. interpretatie. Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

 1. Iedere aanbieding van Worldpack Trading is vrijblijvend en dient als één geheel te worden opgevat.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk is bevestigd.
 3. Toezending van aanbiedingen en (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 4. Worldpack Trading behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 5. Alle bescheiden betrekking hebbend op door Worldpack Trading gedane offertes zijn en blijven eigendom van Worldpack Trading en mogen zonder ons schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook.
 6. Opdrachtgever kan het aanbod accepteren gedurende een termijn van 14 dagen na dagtekening van het aanbod, behoudens een andere expliciet vermelde aanvaardingstermijn. 
 7. Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Worldpack Trading, dan wel nadat door Worldpack Trading een begin met de uitvoering is gemaakt. 
 8. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, dient de factuur van Worldpack Trading als een opdrachtbevestiging te worden beschouwd. 
 9. Elke overeenkomst wordt door Worldpack Trading aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – en zulks uitsluitend ter beoordeling van Worldpack Trading – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.Artikel 3: Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen. (Mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door andere (tussen)personen zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. 
 2. Wijzigingen alsmede de noodzakelijke extra werkzaamheden als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens of onvoldoende medewerking van de opdrachtgever gelden als meerwerk en komen als zodanig voor rekening van de opdrachtgever. Artikel 4: Prijzen en kosten

 1. Prijzen en tarieven gelden in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief BTW en/of andere heffingen, accijnzen en invoerrechten, doch dienen inclusief BTW en/of andere heffingen, accijnzen en invoerrechten te worden betaald. 
 2. De door Worldpack Trading opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij het bedrijf van Worldpack Trading geldende normale arbeidstijden.
 3. Worldpack Trading is gerechtigd een 2% (kredietbeperkings)toeslag in rekening te brengen. In geval van betaling voor ommekomst van de betalingstermijn kan de berekende (kredietbeperkings)toeslag in mindering worden gebracht op het factuurbedrag. 
 4. Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Worldpack Trading  gerechtigd de bij de aanvaarding van de opdracht overeengekomen prijs te wijzigen en is deze te vorderen in dezelfde termijnen als waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is gesteld. 
 5. Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever eenmalig gerechtigd de overeenkomst binnen 10 werkdagen nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven te ontbinden, dan wel de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen. Deze bepaling is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn. Artikel 5: Betaling

 1. Voor iedere (gedeeltelijke) levering wordt een factuur opgesteld en toegezonden. Worldpack Trading is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat voorafgaande aan de levering een voorschot van het totale orderbedrag is voldaan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient de betaling door de opdrachtgever te geschieden middels storting of overmaking op een door Worldpack Trading aan te wijzen bank- of girorekening in Nederlandse valuta, dan wel netto-contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige korting, aftrek of schuldvergelijking hoegenaamd ook.
 3. Ieder betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
 4. Bij overschrijding van enig in de voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Worldpack Trading is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan de opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som de wettelijke handelsrente ingevolge artikel 6:119a BW in rekening worden gebracht, te vermeerderen met een rente van 1% per maand.
 5. De opdrachtgever is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Worldpack Trading ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. Onder gerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties van advocaten, deskundigen en al degenen die Worldpack Trading heeft opgedragen behulpzaam te zijn bij de invordering c.q. aan wie Worldpack Trading  heeft opgedragen terzake procedures te voeren, ook al zijn de betreffende declaraties eventueel hoger dan de som, welke de rechter in de procedure heeft begroot wegens kosten te laste van de in het ongelijk gestelde partij. Onder buitengerechtelijke kosten worden in ieder geval begrepen de declaraties en nota’s van (rechts)kundige adviseurs, incassobureaus, deurwaarders en al degenen die Worldpack Trading heeft opgedragen Worldpack Trading behulpzaam te zijn bij de invordering buiten rechte. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij ten minste gesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 6. Worldpack Trading behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen c.q. de overeenkomst te ontbinden. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Worldpack Trading is ook na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te bedingen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens Worldpack Trading, indien Worldpack Trading goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Worldpack Trading niet of niet tijdig zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Worldpack Trading gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden.
 8. Opdrachtgever is gehouden om Worldpack Trading onverwijld kennis te geven van beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken, (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling of aanvraag tot schuldsanering en van alle omstandigheden of gebeurtenissen die voor opdrachtgever en/of Worldpack Trading  van nadelige invloed kunnen zijn op de regelmatige uitvoering van de overeenkomst.
 9. Worldpack Trading is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de opdrachtgever op Worldpack Trading te verrekenen met vorderingen van zowel Worldpack Trading alsmede alle op enigerlei wijzen aan Worldpack Trading gelieerde ondernemingen op de opdrachtgever.

Indien de wederpartij op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de opdrachtgever in de zin van lid 10 verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.


Artikel 6: Levering en levertijd
 

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering ingevolge de Incoterm EXW (af fabriek) met de uitdrukkelijke bepaling dat Worldpack Trading op verzoek van de opdrachtgever en/of op verzoek van diens vervoerder voor risico van de opdrachtgever de zaken in het eerste transportmiddel zal inladen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Transportkosten en verzekeringen komen voor rekening van de opdrachtgever. Het risico gaat over op opdrachtgever op het moment van levering.
 2. Worldpack Trading heeft de keuze van verzending van het verkochte, tenzij Worldpack Trading tijdig, doch ten minste 24 uren voorafgaand aan de verzending, een perfecte afzendorder van opdrachtgever heeft ontvangen.
 3. De opgegeven leveringstermijnen zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering gegeven, deze zijn derhalve slechts indicatief en nimmer fataal. Geringe overschrijding van de levertijd, welke niet het gevolg is van opzet of grove schuld, kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 4. De leveringstermijn gaat in na bevestiging door Worldpack Trading van de order van de opdrachtgever, doch niet eerder dan na ontvangst door Worldpack Trading van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens én – indien overeengekomen– betaling door de opdrachtgever c.q. ter beschikkingstelling van de originele bankgarantie.
 5. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Worldpack Trading gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, de uitvoering op te schorten, zonder dat Worldpack Trading tot enige schadeloosstelling gehouden kan worden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de overeenkomst aldus is opgeschort.
 6. Indien Worldpack Trading, na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van de opdrachtgever waarbij Worldpack Trading een redelijke termijn wordt gegund, haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de opdrachtgever de betrokken overeenkomst slechts voor het gebrekkige gedeelte ontbinden c.q. opschorten zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade.
 7. Overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van overmacht geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of uit andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch op het ontbinden van de overeenkomst.
 8. In geval van overschrijding van de leveringstermijnen, anders dan door overmacht, kan van de partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden betaling van schadevergoeding worden gevorderd met inachtneming van de volgende regelen en beperkingen:
         -    de door Worldpack Trading verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld op het bedrag van de door de opdrachtgever werkelijk geleden directe schade voor zover deze genoegzaam zal zijn aangetoond en;
         -    de totale door Worldpack Trading verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 3% van de door de desbetreffende order overeengekomen prijs.
 9. Indien de opdrachtgever een verwachting afgeeft ten aanzien van af te nemen zaken en Worldpack Trading dien ten gevolge capaciteit reserveert, is de opdrachtgever gehouden tenminste 75% van de afgegeven verwachting daadwerkelijk af te nemen. Indien de Opdrachtgever minder afneemt dan het hiervoor aangegeven minimum, is Worldpack Trading gerechtigd het verschil aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 10. Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn (bij levering op afroep de afroeptermijn) door de opdrachtgever niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van opdrachtgever en worden door Worldpack Trading voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen. Tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is overeengekomen, worden zaken maximaal één jaar voor opdrachtgever opgeslagen, waarna wij gerechtigd zijn tot (onderhandse) verkoop dan wel vernietiging van deze zaken, zonder nader bericht aan de wederpartij. De eventuele mindere opbrengst en/of de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.


  Artikel 7: Overmacht
 1. Iedere verplichting van Worldpack Trading tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is. 
 2. Onder overmacht van de zijde van Worldpack Trading wordt te dezen verstaan: elke voor onze wil onafhankelijke c.q. al dan niet voorziene en/of voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door opdrachtgever niet meer van Worldpack Trading kan worden gevergd. 
 3. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, epidemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleverancier(s) en onderaannemers van Worldpack Trading en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht. 
 4. De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld van een dergelijke omstandigheid op de hoogte te stellen. Indien de nakoming langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat deze tenminste drie maanden zal duren, kan elk van beide partijen, bij aangetekend schrijven vorderen dat de overeenkomst hetzij aan de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat partijen daarbij over en weer tot schadevergoeding zijn gehouden.
 5. Indien Worldpack Trading bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Worldpack Trading gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 
 6. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.Artikel 8: Ontbinding

 1. Indien:

        a.    opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Worldpack Trading niet, niet tijdig of niet juist nakomt,

        b.    opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aangevraagd of verleend is, toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) verzocht of verleend is;

        c.    op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van opdrachtgever (conservatoir) beslag gelegd is;

        d.    opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt, (af)splitsing of fusie plaatsvindt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

        e.    opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn 
               bedrijf in een ander bedrijf;

        f.    de door opdrachtgever aan Worldpack Trading verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie; 
              en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Worldpack Trading heeft   voldaan, heeft Worldpack Trading het recht door 
              het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist 
              zal zijn de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen en/of enig bedrag door 
              opdrachtgever aan Worldpack Trading verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Worldpack Trading te allen tijde het recht 
              om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.

 1. De bevoegdheid tot ontbinding heeft Worldpack Trading eveneens indien nakoming dermate bezwaarlijk is dat dit in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 2. Teneinde Worldpack Trading in het eerste lid genoemde recht tot terugname van de zaken te kunnen uitoefenen, verleent opdrachtgever reeds nu voor alsdan aan Worldpack Trading toestemming om de terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, daartoe te (laten) betreden. De kosten van teruggave van de zaken komen voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 9: Reclames

 1. De opdrachtgever is verplicht geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te allen tijde in ontvangst te nemen en direct na levering te controleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van acht dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid dan wel de zaken zijn geleverd schriftelijk aan Worldpack Trading kenbaar te maken.
 2. Voor reclames betrekking hebbende op non conformiteit geldt een uiterste termijn van 3 maanden na aflevering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. Gebreken dienen evenwel binnen tien dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen tien dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door de opdrachtgever aan Worldpack Trading.
 3. Bewijs van de tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om uiterlijk waarneembare gebreken direct op het ontvangstbewijs aan te tekenen en (in algemene zin) Worldpack Trading steeds alle medewerking te verlenen bij het instellen van onderzoek ter plekke naar vermeende gebreken. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen (waaronder in ieder geval afwijkingen in aantal tot 10% worden gerekend) en geringe, gebruikelijke of niet te vermijden verschillen in kwaliteit, kleur, afmetingen, dikte gewicht e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. Voor de specifieke bepalingen omtrent de gebruikelijke en toegestane afwijkingen, wordt verwezen naar de aanvullende technische specificaties van Worldpack Trading, die eveneens bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch zijn gedeponeerd onder nummer @@ en die op eerste verzoek van de wederpartij kosteloos worden toegezonden. 
 5. Indien een klacht ingevolge de hierboven genoemde bepalingen gegrond wordt bevonden, geldt dat Worldpack Trading enkel en uitsluitend is gehouden de betreffende door Worldpack Trading geleverde zaken kosteloos te vervangen binnen een redelijke termijn, in ieder geval afgestemd op haar normale bedrijfsproces, zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 
 6. Indien de opdrachtgever niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd, dan wel indien de opdrachtgever onverminderd over de geleverde zaken blijft beschikken of deze heeft verwerkt, wordt hij geacht het geleverde akkoord te hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. In geval van reclame is de opdrachtgever mitsdien niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens Worldpack Trading op te schorten. Artikel 10: Medewerking door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal Worldpack Trading steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Worldpack Trading staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Worldpack Trading in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Worldpack Trading het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 
 3. Worldpack Trading is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Worldpack Trading is tevens gerechtigd rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Worldpack Trading, doch voor rekening en risico van de opdrachtgever, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens deze overeenkomst dan wel enige andere met opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake de huidige en toekomstige vorderingen op de opdrachtgever wegens het tekortschieten in de nakoming door de opdrachtgever van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. 
 2. Zolang goederen conform het vorige lid nog eigendom zijn van Worldpack Trading, is opdrachtgever niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen of aan ons verhaal te onttrekken, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan ons toebehorend (on)roerend goed, behoudens wanneer zulks noodzakelijk is voor de normale bedrijfsuitoefening van opdrachtgever. Bij overtreding van deze bepaling door opdrachtgever zal hij aan Worldpack Trading een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1,5 maal de netto-factuurwaarde onverminderd ons recht op aanvullende schadevergoeding. 
 3. Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken op eerste verzoek van Worldpack Trading kosteloos te merken als eigendom van Worldpack Trading en alle medewerking te verlenen aan maatregelen die Worldpack Trading ter bescherming van haar eigendomsrecht wil treffen.
 4. Opdrachtgever is verplicht Worldpack Trading onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op de Worldpack Trading nog in eigendom toebehorende zaken. 
 5. De opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Worldpack Trading op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra  Worldpack Trading te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Worldpack Trading tegen de opdrachtgever. 
 6. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Worldpack Trading tekortschiet of Worldpack Trading goede grond geeft te vrezen dat hij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Worldpack Trading gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. 
 7. Alle eventueel dientengevolge ontstane kosten komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien Worldpack Trading de zaken als haar eigendom opeist, is de opdrachtgever gehouden om Worldpack Trading de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de opdrachtgever reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen. Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Worldpack Trading wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende zaken bedongen prijs (exclusief BTW).
 2. Voor de hiervoor omgeschreven schade aanvaardt Worldpack Trading in ieder geval geen aansprakelijkheid voor die schade waartegen Worldpack Trading niet is verzekerd en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn. Voorts zal de totale aansprakelijkheid van Worldpack Trading nooit het bedrag van de voor de desbetreffende order overeengekomen prijs in totaal te boven gaan. 
 3. Worldpack Trading zal uitsluitend aansprakelijk gehouden kunnen worden voor die directe schade waarvoor zij in deze voorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 4. Worldpack Trading aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet deugdelijke onderdelen van zaken, welke onderdelen zijn geproduceerd door een derde in opdracht van opdrachtgever, indien en voor zover deze ondeugdelijkheid het gevolg is van onjuistheden respectievelijk onvolkomenheden in het door opdrachtgever aan Worldpack Trading verstrekte ontwerp, alsook voor inbreuken die dat ontwerp maakt op rechten van derden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Worldpack Trading tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Worldpack Trading geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door Worldpack Trading geleverde zaken. Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht betreffende door ons of in opdracht van de wederpartij vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d. blijft ons eigendom tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan de wederpartij is overgedragen.
 2. Opdrachtgever dient op eerst verzoek van Worldpack Trading aan te tonen dan wel aannemelijk te maken dat opdrachtgever gerechtigd is en (auteurs)rechten heeft ten aanzien van de bij de opdracht betrokken ontwerpen, tekeningen, dessins e.d., bij gebreke waarvan Worldpack Trading gerechtigd is de opdracht te weigeren dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd onze overige rechten.  
 3. Wij nemen geen enkele garantie op ons voor het bestaan van of het eventueel inbreuk op enig auteursrecht, reproductierecht of ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle gevolgen van eventueel gemaakte inbreuk dienaangaande ter zake van in opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins e.d.Artikel 14: Eigendomsrechten ten opzichte van tekeningen en dergelijke

 1. Alle – al dan niet op verzoek van de wederpartij– door of in opdracht van ons gemaakte ontwerpen, tekeningen, clichés, prägewalsen, litho’, dia’s, stansvormen, diepdrukcylinders e.d. die niet afzonderlijk aan de wederpartij in rekening zijn of worden gebracht, blijven ons eigendom.
 2. Zij moeten ons op verzoek onmiddellijk worden geretourneerd, op straffe van een direct opeisbare boete van € 600,00 per dag dat de wederpartij hiermee in gebreke blijft. Indien na een gevraagde offerte de order uitblijft, kunnen de kosten van een bepaald ontwerp en de eventueel reeds vervaardigde clichés door ons aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Clichés, die door of met toestemming van de wederpartij in gebruik zijn genomen worden geacht te zijn goedgekeurd. Drukcylinders en prägewalsen blijven, ook indien aan de wederpartij in rekening gebracht, ons eigendom. Indien een drukcylinder of prägewalsen gedurende een jaar niet voor drukwerk respectievelijk prägewerk ten behoeve van de wederpartij zijn gebruikt, zijn wij gerechtigd de toplaag te verwijderen zonder de wederpartij tot enige vergoeding verplicht te zijn.
 3. In voorkomende gevallen waarin de wederpartij drukmaterialen etc. die zij heeft betaald in haar bezit wil krijgen, zullen wij hiervoor zorgdragen tegen de geldende transport- en verzendkosten en € 50,00 administratiekosten per geval. Artikel 15: Garantie

 1. Indien Worldpack Trading ter uitvoering van haar verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, wordt een maximale garantie gegeven tot de garantie die de derde biedt. 
 2. Van de garantie zijn uitgesloten gebreken en materialen of onderdelen die door of vanwege opdrachtgever zijn voorgeschreven en/of ter beschikking gesteld en/of op verzoek van opdrachtgever aan Worldpack Trading door een derde zijn vervaardigd. Te dezer zaken wordt met een gebrek gelijk gesteld ongeschiktheid voor het gebruik waarvoor de voorgeschreven materialen en/of onderdelen zijn bestemd door opdrachtgever.
 3. Aanspraak of garantie vervalt direct indien de zaken niet, althans niet op deugdelijke wijze zijn behandeld, waaronder in ieder geval, doch niet beperkt tot, dient te worden verstaan schade die het gevolg is van ondeugdelijke opslag en/of ondeugdelijk transport. 
 4. De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Worldpack Trading voldoet. 
 5. Behoudens de hierboven omschreven garantie gelden voor Worldpack Trading geen andere verplichtingen tot reparatie of vervanging. Artikel 16: Toepasselijk recht

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. De bepalingen van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weense Koopverdrag) zijn niet van toepassing.Artikel 17: Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen – daaronder begrepen, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd– voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis aan en/of met Worldpack Trading zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Nederland in het arrondissement Oost-Brabant, onverminderd ons recht om de wettelijk bevoegde rechter aan te zoeken.
 2. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

 Bijlage: Aanvullende technische specificaties van Worldpack Trading B.V.


Waarin geregeld de specifieke bepalingen omtrent de gebruikelijke en toegestane afwijkingen, van toepassing op alle binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, in aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van Worldpack Trading.

Toelaatbare afwijkingen ten opzichte van de orderbevestiging
Ten opzichte van de in de orderbevestiging vermelde specificaties zijn de navolgende afwijkingen zowel naar boven als naar beneden toelaatbaar. Ter beoordeling van het feit of die afwijkingen overschreden zijn, zal het gemiddelde van het in totaal in één soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde kwantum als maatstaf gelden. Voor andere eigenschappen dan waarvoor hierna de toelaatbare afwijkingen zijn genoemd, zullen toelaatbaar zijn de bij de eerdere levering toegestane afwijkingen en bij gebreke daarvan de gebruikelijke afwijkingen. Indien een minimum- of maximumwaarde is overeengekomen dan is de dubbele afwijking naar boven, respectievelijk naar beneden toegestaan. 

a.    Hoeveelheid
De toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid bedragen:
Partijen van minder dan 500 kg                      25%
Partijen van 501 kg t/m 1000 kg                     20%
Partijen van 1001 kg t/m 2500 kg                  15%
Partijen van 2501 kg of meer                         10%

Indien per eenheid is verkocht:
Partijen van minder dan 50.000 eenheden    20%
Partijen van 50.001 t/m 200.000 eenheden   15%
Partijen van 200.001 eenheden of meer        10%

Indien per lengte is verkocht, bedraagt de toelaatbare afwijking van de overeengekomen totale lengte van de partij 10%.

Onder partij wordt verstaan de overeengekomen hoeveelheid in soort, kwaliteit, kleur en uitvoering, indien een minimum- of maximum hoeveelheid is overeengekomen, is het dubbele percentage naar boven respectievelijk beneden toelaatbaar. Wordt een partij door de wederpartij in verschillende fabricagepartijen onderverdeeld, dan gelden bovengenoemde percentages voor de totale partij. Indien is overeengekomen dat een partij wordt verdeeld over een aantal colli met een bepaling omtrent gewicht, aantal of lengte per colli, dan is zodanige bepaling geheel vrijblijvend en gelden bovengenoemde percentages voor de gehele partij. Bij toelaatbare afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheid wordt de in feite geleverde hoeveelheid aan de wederpartij in rekening gebracht.
    
b.    Kleur
Afwijkingen van de overeengekomen kleur zijn toelaatbaar, behoudens voor zover zij bij de toegepaste productiemethoden voorkomen hadden kunnen en moeten worden. De houdbaarheid van kleuren wordt niet gegarandeerd, ongeacht het gebruik van aanduidingen als lichtecht en lichtbestendig in correspondentie, offerte of orderbevestiging. 
    
c.    Dikte en gramgewicht
De toelaatbare afwijkingen van overeengekomen dikte en gramgewicht bedragen voor:
a.    Aluminiumfolie                                      8% 
       (al dan niet als bestanddeel van een ander product)    
b.    Kunststoffilm                                        10%
c.    Andere materialen                                15%

d.    Formaat
1.    De toelaatbare afwijkingen van overeengekomen dikte en gramgewicht bedragen voor:
       Vellen:
       geperst niet gesneden papier:
       in lengte en breedte 1% met een minimum van                             5 mm
       kunststoffilm: in de lengte bij lengte t/m 499 mm                           8 mm
       bij lengte 500 mm t/m 999 mm                                                     15 mm
       bij lengte 1000 mm en meer                                                         20 mm
       in breedte bij breedte t/m 199 mm                                                  5 mm
       bij breedte van 200 mm en meer                                                      2,5%
       andere:in lengte en breedte                                                         1,5 mm
       materialen                                  
       Rollen:
         kunststoffilm:
            bij breedte t/m 199 mm                                                              5 mm
            bij breedte van 200 mm of meer                                                  2,5%
       Ook voor precisierollen zijn bovenstaande afwijkingen toelaatbaar, behoudens voor  zover anders is overeengekomen. 
2.   De toelaatbare afwijking van het overeengekomen gramgewicht bedraagt voor papier t/m
           39 gr/m2                                                                                                                              8%
           40-59 gr/m2                                                                                                                         5%
            60 gr/m2 en hoger                                                                                                              4%
3.         De toelaatbare afwijking van de overeengekomen dikte bedraagt voor kunststoffilm      10%
            aluminiumfolie                                                                                                                    8%
            (al dan niet bestanddeel van ander product)
            andere materialen                                                                                                            15%
 
4.   De toelaatbare afwijking van de overeengekomen hoeveelheid bedraagt zowel voor rollen, vellen, zakken als draagtassen, bedrukt en onbedrukt, per soort, kwaliteit, kleur en uitvoering
            Fabricagepartij kleiner dan 1000 kg                               25%
            Fabricagepartij 1000-2000 kg                                        20%
            Fabricagepartij 2000-3000 kg                                        15%
            Fabricagepartij 3000-10000 kg                                      10%
            Fabricagepartij groter dan 10000 kg                                5%
    of indien in aantallen wordt geleverd de overeenkomstige kilogrammen omgerekend. 
5.  De toelaatbare afwijking van het overeengekomen formaat bedraagt voor
    A.     Papier op rollen ½% met een min. van 3 mm 
                 Papier op vellen 1% met een min. van 5 mm (in lengte en breedte)
    B.     Kunststoffilm op rollen t/m 199 mm breed                             5 mm
                Kunststoffilm op rollen van 200 mm breed en breder        2,5%
    C.     Zakken van papier of uit kunststoffilm 
                 In uitgeslagen breedte                                                      3,5%
                In uitgeslagen lengte                                                          3,5%
    D.     Draagtassen van papier of uit kunststoffilm 
             In uitgeslagen breedte                                                             5%
                 In uitgeslagen lengte                                                           5%
    Bij maataanduiding van draagtassen, vervaardigd uit kunststoffilm, geldt als formaataanduiding steeds de bruto breedte, resp. lengte, dus sealnaden meegerekend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.    De toelaatbare afwijking van de overeengekomen roldiameter bedraagt 3 cm. Een beperkt aantal zgn. restrollen mag een kleinere diameter hebben.

 

Gertjan Lansink
Sales Manager

Meer weten? Vraag maar raak!

Neem direct contact op
online@worldpack.eu
+31(0) 88 494 20 80

Dank voor je bericht. We nemen spoedig contact op.